Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen sisällön tarkastelu

Voit tarkastella ja muokata tarjouksen rivin eli nimikkeen, tuoterakenteen tai position tietoja kaksoisnapsauttamalla riviä tai painamalla sen kohdalla Enteriä. Tämä ohje kuvaa riveistä näytettävät tiedot.

Edellytykset

Voit tarkastella tarjouksen sisältöä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy tarjoukseen.

Voit lisäksi muokata sisältöä, jos olet tarjouksen laskija tai jos tarjoukselle ei ole valittu laskijaa.

Värien merkitys

Kun tarkastelet tarjoukseen lisätyn nimikkeen, tuoterakenteen tai position tietoja, väreillä on seuraavat merkitykset:

 • Vihreää arvoa voi muokata.

 • Punainen arvo on laskettu muista arvoista.

 • Sininen arvo on luettu muualta Broker Site Managerista.

 • Taustavärillä korostettua arvoa on muokattu.

Nimikkeen tarkastelu

Voit tarkastella ja muokata tarjoukseen lisätyn nimikkeen tietoja kaksoisnapsauttamalla nimikettä tai painamalla sen kohdalla Enteriä. Alla kuvataan nimikkeestä näytettävä tiedot.

Nimikkeen perustiedot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Määrä Nimikkeen määrä tarjouksen kyseisessä sijainnissa. Muokattavissa.

 • Yksikkö

 • Hävikki % Hävikkiprosentilla voidaan jo laskennassa varautua siihen, että osa nimikkeestä menee hävikkiin. Muokattavissa.

 • Yhteensä Määrä, kun hävikkiprosentti on otettu huomioon.

 • Positio Positio mahdollistaa nimikkeen lisäämisen samaan sijaintiin useasti: sijainnissa voi olla monta esiintymää samasta nimikkeestä, jos esiintymillä on eri positiotiedot. Muokattavissa.

Nimikkeen hinnoittelu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Omakust. Omakustannushinta muodostuu toimittajahinnasta, alennuksista ja kertoimista. Muokattavissa. Jos muokkaat omakustannushinnan pienemmäksi kuin mitä se on toimittajahinnan, alennusten ja kertoimien perusteella, se korostetaan automaattisesti oranssilla taustavärillä.

 • Tavoitekate % Kustannuslajikohtainen tavoitekateprosentti tulee tarjouksen sivulla olevasta Laskelma-taulukosta.

 • Tavoitehinta Tavoitehinta lasketaan automaattisesti omakustannushinnasta ja tavoitekateprosentista.

 • Kate % Myyntihinnan kateprosentti. Muokattavissa.

 • Kate Eur Myyntihinnan kate euroina.

 • Myyntihinta Jos nimikkeen tietoihin on nimiketietokannassa kirjattu myyntihinta, tarjouksessa käytetään automaattisesti sitä. Jos ei, nimikkeelle lasketaan myyntihinta automaattisesti omakustannushinnasta. Muokattavissa.

Nimikkeen hinnoittelun tekijät

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Kesto Työnimikkeen yksikön kesto tunneissa. Käytettävissä vain työnimikkeissä. Muokattavissa.

 • ToimittajahintaValittu toimittajahinta.

 • Alennus Valittuun toimittajahintaan kirjattu alennusprosentti.

 • Hinta – alennus Toimittajahinta alennuksen jälkeen.

 • Vuosialennus Valitun toimittajan myöntämä vuosialennus. Käytettävissä vain materiaalinimikkeissä.

 • Sähk. til. alennus Valitun toimittajan myöntämä sähköisen tilauksen alennus. Käytettävissä vain materiaalinimikkeissä.

 • Hinta – alennukset Toimittajahinta kaikkien alennusten jälkeen. Muokattavissa.

 • Tarjouskerroin Tarjouksen tietoihin kirjattu tai tarjouksen loppusivulta palautuva kerroin, joka kasvattaa nimikkeen omakustannushintaa. Kertoimilla voidaan esimerkiksi sisällyttää työmaavaraston kustannukset nimikkeille.

 • Rivikerroin Rivin tietoihin kirjattu kerroin, joka kasvattaa nimikkeen omakustannushintaa.

 • Omakust. Omakustannushinta muodostuu toimittajahinnasta, alennuksista ja kertoimista.

 • Rivin omakust. yht. Omakustannushinta yhteensä, määrän huomioiden.

 • Tarjouksen omakust. yht. Omakustannus yhteensä koko tarjouksessa.

 • Valittu toimittaja Valitun toimittajan nimi.

 • Lähde Nimiketietokanta, josta nimikkeelle valittu toimittajahinta peräisin. Bids tarkoittaa, että hinta on nimiketietokannan sijaan peräisin kilpailutuksen seurauksena muodostuneesta tarjousaineistosta.

Nimikkeen lisätiedot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Nimikkeen lisätiedot Nimikkeen lisätiedot nimiketietokannasta.

 • Rivin lisätiedot Voit kirjoittaa rivin lisätietoihin riviin liittyviä huomioita. Ne näkyvät vain kyseisellä tarjouksen rivillä – eivät muissa nimikkeen esiintymissä.

Nimikkeen parametrit

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos yrityksesi ympäristöön on lisätty mukautettuja parametreja nimikkeille, ne näkyvät muiden tietojen oikealla puolella. Usein käytettyjä parametreja ovat esimerkiksi nimikkeen littera tai paino. Parametreja voidaan lisätä hyvinkin laajasti, yrityksen tarpeista riippuen.

Jos nimikkeen parametri on tyhjä, sitä ei näytetä tarjoukseen lisätyn nimikkeen tiedoissa – paitsi jos tarkastelet satunnaisnimikettä: tällöin näytetään kaikki parametrit, jotta voit valita niille arvon.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Nimikkeiden tietoihin voidaan tallentaa tuotekuvia sekä linkkejä toimittajien tietokortteihin. Kysy lisää Mercuksen teknisestä tuesta.

Tuoterakenteen tarkastelu

Voit tarkastella ja muokata tarjoukseen lisätyn tuoterakenteen tietoja kaksoisnapsauttamalla tuoterakennetta tai painamalla sen kohdalla Enteriä. Alla kuvataan tuoterakenteesta näytettävä tiedot.

Tuoterakenteen perustiedot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Määrä Tuoterakenteen määrä tarjouksen kyseisessä sijainnissa. Muokattavissa.

 • Yksikkö

 • Positio Positio mahdollistaa tuoterakenteen lisäämisen samaan sijaintiin useasti: sijainnissa voi olla monta esiintymää samasta tuoterakenteesta, jos esiintymillä on eri positionumerot. Muokattavissa.

Tuoterakenteen hinnoittelu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Omakust. Tuoterakenteen sisältörivien omakustannushintojen summa.

 • Tavoitekate % Tavoitekateprosentti lasketaan tarjouksen sivun Laskelma-taulukkoon kirjatuista kustannuslajikohtaisista tavoitekateprosenteista.

 • Tavoitehinta Tuoterakenteen sisältörivien tavoitehintojen summa.

 • Kate % Myyntihinnan kateprosentti.

 • Kate EUR Myyntihinnan kate euroina.

 • Myyntihinta Oletuksena kustannuslajikohtaisten myyntihintojen summa. Muokattavissa.

Tuoterakenteen hinnoittelun tekijät

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tuoterakenteen myyntihinnan laskentaan käytettävät tiedot esitetään kustannuslajeittain seuraavasti:

 • Kertoimeton hankintakustannus Omakustannushinta ilman kertoimien vaikutusta.

 • Keskim. rivikerroin Sisältörivien keskimääräinen kerroin – samaakin kustannuslajia oleviin nimikkeisiin saatetaan soveltaa eri kertoimia esimerkiksi litteroinnin perusteella, joten tässä näytetään kertoimien keskiarvo.

 • Kertoimen vaikutus Määrä, jonka verran kerroin kasvattaa omakustannushintaa.

 • Laskettu kustannus Omakustannushinta kertoimen jälkeen.

 • Myyntihinta laskettu/asetettu Oletuksena sisältörivien myyntihintojen summa kustannuslajeittain. Muokattavissa.

 • Kesto Kesto suhteessa tuoterakenteen yksikköön, tunneissa.

 • Keston kerroin Kerroin, joka kasvattaa kestoa.

 • Keston kert. vaikutus Määrä, jonka verran kerroin kasvattaa kestoa.

 • Kokonaiskesto Kesto kertoimen jälkeen.

Tuoterakenteen lähteet

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tuoterakenteen lisätiedot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Tuoterakenteen lisätiedot Tuoterakenteen lisätiedot tuoterakennetietokannasta.

 • Rivin lisätiedot Voit kirjoittaa rivin lisätietoihin riviin liittyviä huomioita. Ne näkyvät vain kyseisellä tarjouksen rivillä – eivät muissa tuoterakenteen esiintymissä.

Tuoterakenteen parametrit

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos yrityksesi ympäristöön on lisätty mukautettuja parametreja tuoterakenteille, ne näkyvät muiden tietojen oikealla puolella. Parametreja voidaan lisätä hyvinkin laajasti, yrityksen tarpeista riippuen.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tuoterakenteiden tietoihin voidaan tallentaa sekä linkkejä Broker Site Managerin ulkopuolisiin tietokortteihin. Kysy lisää Mercuksen teknisestä tuesta.

Position tarkastelu

Voit tarkastella ja muokata tarjoukseen lisätyn position tietoja kaksoisnapsauttamalla positiota tai painamalla sen kohdalla Enteriä. Alla kuvataan positiosta näytettävät tiedot.

Position perustiedot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Nimi Muokattavissa.

 • Määrä Muokattavissa.

 • Yksikkö Muokattavissa.

 • Positio Position tunnus/koodi. Muokattavissa.

Position hinnoittelu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Omakust. Position sisältörivien omakustannushintojen summa.

 • Tavoitekate % Tavoitekateprosentti lasketaan tarjouksen sivun Laskelma-taulukkoon kirjatuista kustannuslajikohtaisista tavoitekateprosenteista.

 • Tavoitehinta Position sisältörivien tavoitehintojen summa.

 • Kate % Myyntihinnan kateprosentti.

 • Kate EUR Myyntihinnan kate euroina.

 • Myyntihinta Oletuksena kustannuslajikohtaisten myyntihintojen summa. Muokattavissa.

Position hinnoittelun tekijät

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Position myyntihinnan laskentaan käytettävät tiedot esitetään kustannuslajeittain seuraavasti:

 • Kertoimeton hankintakustannus Omakustannushinta ilman kertoimien vaikutusta.

 • Keskim. rivikerroin Sisältörivien keskimääräinen kerroin – samaakin kustannuslajia oleviin nimikkeisiin saatetaan soveltaa eri kertoimia esimerkiksi litteroinnin perusteella, joten tässä näytetään kertoimien keskiarvo.

 • Kertoimen vaikutus Määrä, jonka verran kerroin kasvattaa omakustannushintaa.

 • Laskettu kustannus Omakustannushinta kertoimen jälkeen. Muokattavissa.

  Vinkki: Voit muodostaa pikalaskelman pelkistä positioista, joilla ei ole lainkaan sisältörivejä: syötä position tietoihin arviosi kustannuslajikohtaisista kustannuksista.

 • Myyntihinta laskettu/asetettu Oletuksena sisältörivien myyntihintojen summa kustannuslajeittain. Muokattavissa.

 • Kesto Kesto suhteessa position yksikköön, tunneissa.

 • Keston kerroin Kerroin, joka kasvattaa kestoa.

 • Kestoin kert. vaikutus Määrä, jonka verran kerroin kasvattaa kestoa.

 • Kokonaiskesto Kesto kertoimen jälkeen.

Position lisätiedot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Rivin lisätiedot Voit kirjoittaa rivin lisätietoihin riviin liittyviä huomioita. Ne näkyvät vain kyseisellä tarjouksen rivillä.

Position parametrit

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos yrityksesi ympäristöön on lisätty mukautettuja parametreja positioille, ne näkyvät muiden tietojen oikealla puolella. Parametreja voidaan lisätä hyvinkin laajasti, yrityksen tarpeista riippuen.