Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Projektirakenteen vieminen Broker Site Manageriin

Voit luoda Broker Site Manageriin projektirakenteen eli projektin aliprojektit tehtävineen ja tehtävien sisältöineen viemällä ne Broker Estimatessa lasketusta tarjouksesta. Projektirakenne voidaan muodostaa joko koko tarjouksen tai sen yksittäisen position sisällöstä.

Taustatiedot

Edellytykset

Jotta voit viedä projektirakenteen Broker Site Manageriin, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • Broker Site Managerissa on pääprojekti ja sen alla aliprojekti, johon projektirakenne viedään.

 • Tarjouksen tai position tiedoissa on määritetty projekti. Jos muodostat projektirakenteen koko tarjouksen sisällöstä, tarjouksen tiedoissa on oltava projekti. Jos muodostat projektirakenteen yksittäisen position sisällöstä, kyseisen position tiedoissa on oltava projekti.

 • Tarjouksen asiakkaalla on OVT-tunnus. Jos OVT-tunnus puuttuu, voit lisätä sen muokkaamalla asiakkaan perustietoja.

Aliprojektiin on lisäksi syytä yhdistää:

 • Tarjouksen asiakas.

 • Asiakkaan projektipäällikkö. Asiakkaan projektipäälliköllä on oltava OVT-tunnus. Jos OVT-tunnus puuttuu, voit lisätä sen muokkaamalla henkilön perustietoja.

 • Projektipäällikkö. Projektipäälliköllä on oltava OVT-tunnus. Jos OVT-tunnus puuttuu, voit lisätä sen muokkaamalla henkilön perustietoja.

Näin tiedot tulevat automaattisesti luotavan projektirakenteen tehtäviin eikä niitä tarvitse lisätä jälkikäteen.

Huomaa: Paras tapa varmistaa edellytysten täyttyminen on luoda tarjoukset tarjouslaskennan toimintamalleja noudattaen.

Miten projektirakenteen vieminen toimii?

Ennen vientiä tarjoukseen merkitään positiot, joista muodostetaan Broker Site Manageriin tehtäviä. Tarjouksen positiot viedään Broker Site Manageriin aliprojekteiksi ja tehtäviksi seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Tehtäväksi merkityistä positioista muodostuu tehtäviä.

 • Tehtäväksi merkitsemättömistä positioista, joissa on tehtäväksi merkittyjä alapositioita, muodostuu aliprojekteja. Aliprojektin koodi tulee position positionumerosta.

 • Jos tehtäviksi merkittyjä positioita on suoraan tarjouksen tai yksittäisen vietävän position alla, niille muodostuu aliprojekti, jonka koodi on tarjouksen tai position koodi ja nimi tarjouksen tai position nimi.

 • Jos vietävässä sisällössä ei ole yhtään tehtäväksi merkittyä positiota, siitä muodostuu yksi tehtävä.

Alla oleva kuva havainnollistaa tehtäviksi merkittyjä (Kuvankaappaus Broker Estimatesta ja Kuvankaappaus Broker Estimatesta) ja merkitsemättömiä (Kuvankaappaus Broker Estimatesta) positioita sekä niistä muodostuvaa projektirakennetta.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Päätehtävät ja alitehtävät

Erillisistä vaiheista koostuvia tehtäviä voidaan käsitellä Broker Site Managerissa päätehtävinä ja alitehtävinä.

Tarjoukseen alitehtävät luodaan sisäkkäisillä tehtäväksi merkityillä positioilla eli lisäämällä tehtäväksi merkittyyn positioon positio, joka merkitään myös tehtäväksi.

Alla oleva kuva havainnollistaa tehtäväksi merkittyjä positioita, joista muodostuu alitehtäviä. Kuvassa Esimerkkitehtävä 1 on päätehtävä, jolle muodostuu kaksi alitehtävää.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Alitehtävätasot on rajattu yhteen eli alitehtävillä ei voi olla omia alitehtäviään.

Positiosta muodostuvien tehtävien määrä

Tehtäväksi merkitty positio voidaan viedä Broker Site Manageriin joko määränsä mukaisena määränä tehtäviä tai yhtenä tehtävänä, jonka sisällön määrä kerrotaan position määrällä. Jälkimmäinen vaihtoehto on käytettävissä, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt sen päälle yrityksesi asetuksissa.

Broker Estimaten asetuksissa voit määritellä, kumpaa vaihtoehtoa käytetään, kun merkitset positioita tehtäviksi pikavalikosta.

Asetusta muokataan seuraavasti:

 1. Napsauta pääikkunan työkalurivillä Asetukset Asetukset.

 2. Napsauta avautuneen ikkunan vasemmalla olevassa ruudussa Aineiston vienti.

 3. Napsauta Oletusasetus, kun positio asetetaan tehtäväksi BSM:ään viemistä varten -otsikon alla jompaakumpaa seuraavista:

  • Määrän verran tehtäviä Position määrä määrittelee, kuinka monta tehtävää siitä muodostuu. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 3 tehtävää.

  • Yksi tehtävä Positiosta muodostuu yksi tehtävä ja position sisällön määrä kerrotaan position määrällä. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 1 tehtävä, jonka sisällöksi tulee kolminkertainen määrä position sisältöä.

Huomaa: Jos valitset oletusasetukseksi Yksi tehtävä mutta vaihtoehtoa ei ole kytketty päälle yrityksesi asetuksissa, positioiden merkitseminen tehtäviksi pikavalikosta ei onnistu. Voit tarkistaa, onko vaihtoehto kytketty päälle, yrittämällä merkitä position tiedoissa position yhdeksi tehtäväksi. Katso kohta Position merkitseminen tehtäväksi tai ei-tehtäväksi position tiedoissa.

Huomaa: Oletusasetuksen muokkaaminen ei vaikuta positioihin, jotka on jo merkitty tehtäviksi. Voit kuitenkin vaihtaa yksittäisen position asetusta. Katso kohta Position merkitseminen tehtäväksi tai ei-tehtäväksi position tiedoissa.

Positiosta muodostuvien tehtävien henkilötarve

Positioon voidaan kirjata tarvittava henkilövahvuus niin, että kun tarjouksesta viedään projektirakenne, henkilötarve siirtyy positiosta muodostuvan tehtävän tietoihin. Tämä edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on mahdollistanut henkilötarpeen kirjaamisen yrityksesi asetuksissa.

Positioon kirjataan henkilötarve seuraavasti:

 1. Avaa position tiedot kaksoisnapsauttamalla sitä.

 2. Kaksoisnapsauta avautuneen ikkunan oikeassa reunassa Henkilötarve-kentän arvoa. Jos kenttä puuttuu, Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä sen käyttöön.

 3. Kirjoita kenttään henkilötarpeen määrä ja paina Enter.

 4. Tallenna tiedot napsauttamalla Tallenna.

Projektirakenteen vieminen

1. Merkitse positiot, joista muodostetaan tehtäviä

Positioiden merkitseminen tehtäviksi pikavalikosta

Pikavalikosta voit merkitä positioita tehtäviksi käyttäen positioista muodostettavien tehtävien määrän oletusasetusta. Se, merkitäänkö positio vietäväksi yhtenä vai monena tehtävänä riippuu siis siitä, mitä Broker Estimaten asetuksissa on määritetty.

 1. Valitse positio napsauttamalla sitä tai valitse monta positiota painamalla Ctrl samalla, kun napsautat haluamiasi positioita.

 2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten jompaakumpaa seuraavista:

  • Aseta positio BSM-tehtäväksi

  • Aseta alapositiot BSM-tehtäviksi

Position merkitseminen tehtäväksi tai ei-tehtäväksi position tiedoissa

Position tiedoissa voit valita, viedäänkö positio Broker Site Manageriin tehtävänä. Jos yrityksesi asetuksissa on kytketty päälle vaihtoehto viedä positio yhtenä tehtävänä, samalla valitaan, muodostetaanko positiosta yksi tehtävä vai määränsä mukainen määrä tehtäviä.

 1. Avaa position tiedot kaksoisnapauttamalla sitä.

 2. Kaksoisnapsauta ikkunan oikeassa reunassa BSM-tehtävä-kentän arvoa ja napsauta sitten jotain seuraavista:

  • Ei käsitellä tehtävänä

  • On BSM-tehtävä / Määrän verran tehtäviä Vaihtoehdon nimi riippuu yrityksesi asetuksista. Position määrä määrittelee, kuinka monta tehtävää siitä muodostuu. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 3 tehtävää.

  • Yksi tehtävä Valittavissa vain, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt vaihtoehdon päälle yrityksesi asetuksissa. Positiosta muodostuu yksi tehtävä ja position sisällön määrä kerrotaan position määrällä. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 1 tehtävä, jonka sisällöksi tulee kolminkertainen määrä position sisältöä.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Tallenna tiedot napsauttamalla Tallenna.

2. Vie projektirakenne Broker Site Manageriin

Projektirakenteen vienti Broker Site Manageriin ei vaikuta aliprojektissa jo mahdollisesti olevaan sisältöön. Jos aliprojektiin on siis jo luotu esimerkiksi tehtäviä, ne säilyvät.

Huomaa: Tarjouksen työnimikkeiden korjauskertoimet huomioidaan tehtävien viemisessä niin, että projektiin muodostuvat työmäärät sisältävät loppusivulaskennassa määritetyt lisät.

 1. Valitse tarjous tai positio napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Vie aineistot Vie aineistot ja napsauta sitten jompaakumpaa seuraavista:

  • Vie BSM:n työjonoon Vie nimikkeet sellaisina, kuin ne esiintyvät tarjouksessa.

  • Vie BSM:n työjonoon ja konvertoi sisältö Suositeltava. Muuntaa esimerkiksi TES-nimikkeet tai muut kappaleissa ilmaistut työnimikkeet osaamispohjaiseksi tuntityöksi ja lisää niihin tarvittaessa esimerkiksi sosiaalikulut. Edellyttää, että yrityksellesi on muodostettu konversiotaulu, jossa määritetään, miten nimikkeet muunnetaan ja mitä kertoimia niihin sovelletaan. Konversiotaulusta saa lisätietoja Mercuksen teknisestä tuesta.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Jos projektirakenteen viemisen edellytykset eivät täyty, Broker Estimate listaa puutteet. Korjaa puutteet, päivitä Broker Estimaten aineistot äitikannasta ja yritä uudelleen.

 4. Kun siirto on valmis, napsauta OK.

Katso myös